Bảo mật Thông tin

Bảo mật Thông tin

Giám sát quản trị bảo mật và kiểm tra lỗ hổng bảo mật
  • Hệ thống bảo mật của các công ty tài chính tại địa phương, bao gồm cả các công ty con thuộc Tập đoàn. Dịch vụ Giám sát và thông báo các nguy cơ tiềm ẩn.
  • Dịch vụ kiểm tra và tư vấn lỗ hổng bảo mật.
Dịch vụ tư vấn pháp lý
  • Xây dựng và hỗ trợ Hệ thống Pháp lý Toàn cầu
  • Dịch vụ tư vấn Pháp lý Tài chính (Tư vấn đề xuất và thương mại hóa, cần có sự hỗ trợ từ quốc gia sở tại)
• Môi giới giải pháp bảo mật
  • Môi giới các giải pháp Tường lửa Firewall / Hệ thống Phát hiện xâm nhập/ Bảo mật Terminal / bảo mật thông tin cá nhân