Tips phỏng vấn

Tips phỏng vấn

Giành lấy nhiều cơ hội để trở thành một phần của Shinhan DS Việt Nam bằng cách:

  • Hãy phản hồi qua email Thư mời phỏng vấn rằng bạn có tham gia được hay không.
  • Hãy nghiên cứu và tìm hiểu về Sản phẩm, dịch vụ; Môi trường và Mô tả công việc của chúng tôi trước khi bước vào phỏng vấn.
  • Hãy ghi nhớ thông tin liên lạc của Nhân sự (có trong thư mời phỏng vấn) nếu cần sự hỗ trợ.
  • Hãy đến đúng giờ vào ngày phỏng vấn, hoặc sớm một chút để chỉnh trang.
  • Hãy chuân bị một phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân và kinh nghiệm làm việc.
  • Hãy lịch sự chào hỏi cũng như nói lời cảm ơn với phỏng vấn viên của bạn.